تتر - تومان
قیمت :
دیروز :
تغییرات :
حجم :

آخرین معاملات تتر - تومان

مقدار (تتر) قیمت (تومان) ارزش کل (تومان)
{{ beauty_price(item.amount,{},var_target) }} {{ beauty_price(item.price,{},var_source) }} {{ beauty_price((item.total),{'avoid_scientific': true},var_source)}}

صف سفارشات خرید

مقدار (تتر) قیمت (تومان) ارزش کل (تومان)
خالی
{{ beauty_price(item.amount,{'avoid_scientific': true},var_target) }} {{ beauty_price(item.price,{'avoid_scientific': true},var_source) }} {{ beauty_price((item.total),{'avoid_scientific': true},var_source)}}

صف سفارشات فروش

مقدار (تتر) قیمت (تومان) ارزش کل (تومان)
خالی
{{ beauty_price(item.amount,{'avoid_scientific': true},var_target) }} {{ beauty_price(item.price,{'avoid_scientific': true},var_source) }} {{ beauty_price((item.total),{'avoid_scientific': true},var_source)}}